Common Name : Steppe Grey Shrike

Gujarati Name :

Scientific Name : Lanius pallidirostris

Red Data Status :

Bird Category : Shrikes, Orioles, Drongos

Synonyms :
Images